Cách trẻ em Úc được dạy về dân chủ
Dân chủ là gì? Chúng ta hiểu nôm na là Dân làm chủ. Dân chủ có 2 hình thức: trực tiếp – mọi công dân đều có quyền tham gia vào các quyết định chính trị và đại diện – sử dụng người đại diện thông qua bầu cử Ở 1 quốc gia rộng lớn thì việc thực hiện dân chủ trực tiếp là không thể, vì thế mà việc thực hiện dân chủ sẽ thông qua bầu cử gọi là dân chủ đại diện. Theo GS Patrick, trường Đại học Indiana trình bày trong cuốn sách Những triết lý và thực tiễn về giáo dục dân chủ cho công …