Hướng dẫn nghi thức Lễ Hằng thuận tại chùa
Trước khi cử hành nghi thức Cầu an Lễ thành hôn, hai họ có mặt tại chùa sắp hai hàng nam giới đứng bên trái, nữ giới bên phải (từ trong chánh điện nhìn ra). Cô dâu chú rể đứng giữa. Dâu bên phía nữ, rể phía nam giới. Đốt đèn nhang, xông trầm rồi mới thỉnh Chư tăng và vị Chủ lễ. Đổ ba hồi chuông trống bát nhã khi vị chủ lễ niêm hương nơi bàn Tổ.   NGHI THỨC I. CHỦ LỄ TỊNH TAM NGHIỆP Trang nghiêm mật niệm: Tịnh pháp giới chơn ngôn: An lam tóa ha (21 lần, tưởng chữ… vào chén nước sái tịnh …