Phần mộ tổ tiên ảnh hưởng như thế nào đến vận mệnh con cháu?
Phần mộ tổ tiên có ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh và phúc phận của con cháu đời sau… Phần mộ tổ tiên có ảnh hưởng đến vận mệnh và phúc phận của con cháu đời sau. “Thiên địa và con người cùng tồn tại, vạn vật với con người là hợp nhất. Thiên Địa Nhân là hòa hợp, là tương phụ tương thành”. Phong thủy tốt xấu của phần mộ tổ tiên ảnh hưởng đến vận mệnh tiền đồ của con cháu và phúc phận của cả dòng họ. Do đó, chúng ta càng không thể không biết, không thể không tin. Tiên thiên phong thủy là gì? …