Biết được 20 điều này bạn sẽ thành công trong mọi môi trường
Biết được 20 điều này bạn sẽ thành công trong mọi môi trường: 1. Mười năm trước, những người quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bố mẹ bạn để đối đãi với bạn! Mười năm sau, những người xung quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bạn để đối đãi với bố mẹ bạn! 2. Có lẽ đồng nghiệp của bạn là một người giữ mồm kín như miệng bình, nhưng biết đâu được một đồng nghiệp khác của bạn lại là đồ mở nắp chai. 3. Tính nóng đừng lớn hơn bản lĩnh, tham muốn đừng lớn hơn năng lực. 4. Những lời bạn nói xấu …