Hướng dẫn nghi thức niệm Phật hằng ngày
Nghi thức niệm Phật hằng ngày không phải ai cũng biết rõ và thực hành đúng cách. Xin mời mọi người theo dõi bài viết sau. PHIÊN BẢN VIỆT VĂN Y phục ngay thẳng đứng hướng về bàn thờ Phật. Nếu nhà không có nơi thờ phượng có thể xoay mặt về hướng Tây (hướng mặt trời lặn). 1. ĐẢNH LỄ Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy) Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương …