Những điểm mới của Luật nghĩa vụ quân sự có hiệu lực từ ngày 1/1/2016
Có hiệu lực thi hành từ 1/1/2016, Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có nhiều điểm mới như được trả lương cho ngày nghỉ để khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự là 24 tháng, bổ sung đối tượng miễn gọi nhập ngũ. Có trình độ ĐH,CĐ được kéo dài độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi …