Được quyền lợi gì khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp?
Người lao động khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được nhận trợ cấp; tư vấn miễn phí về lao động – việc làm và dạy nghề; hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp miễn phí. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp áp dụng bắt buộc đối với người lao động và người sử dụng lao động, có hiệu lực từ ngày 1/1/2009; được quy định trong Luật Bảo hiểm Xã hội được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH …