Văn khấn ban Tam Bảo ở chùa Hương
Bài “Văn khấn ban Tam Bảo ở chùa Hương” được khấn tại ban Tam Bảo ở chùa Hương. ——————————————————————– Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Hương tử con xin thành tâm kính lạy mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát; chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp thiện thần, Thiên long bát bộ. Hôm nay tại……chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội là ngày:………. Tín chủ con là:……………………………………………………………………… Cùng gia quyến, ngụ tại: …………………………………………………………… Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng (Nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa mười phương thường trụ …