8 loại người trong thiên hạ, nhìn nhận chuẩn xác, không sai 1 ly

Thế giới có hàng tỷ người, nhưng tựu chung lại nằm trong 8 loại người:

1 – NGƯỜI HÈN:
Người hèn sống phận ngựa trâu
Người hèn có tính đi đâu cũng luồn
Người hèn ngậm miệng luôn luôn
Người hèn tốt xấu vui buồn mặc bay!

2- NGƯỜI NGAY:

Người ngay ngẩn mắt ban ngày
Người ngay nói thẳng chuyện này chuyện kia.
Người ngay đâu sợ miệng bia
Người ngay tốt xấu phân chia rõ ràng.

8-loi-ngi-trong-thin-h-nhn-nhn-chun-xc-khng-sai-1-ly-huongdanorg-giao-duc-kien-thuc

3- NGƯỜI SANG:
Người sang phong cách đàng hoàng
Người sang cư xử rõ ràng dưới trên.
Người sang thiên hạ biết tên
Người sang luôn biết mình nên làm gì.

4- NGƯỜI GIAN:
Người gian thập thụt thầm thì
Người gian sau trước chỉ vì mình thôi.
Người gian ăn nói lôi thôi
Người gian của bạn của tôi nhập nhằng!

5- NGƯỜI ÁC:
Người ác sát khí đằng đằng
Người ác bá đạo nhập nhằng vua tôi.
Người ác vì chỗ mình ngồi
Người ác giết cả bầy tôi lẫn thầy!

6- NGƯỜI TÀI:
Người tài tâm đức đắp đầy
Người tài không quản khó này khổ kia.
Người tài biết việc phân chia
Người tài tính trước họa kia phúc này.

7- NGƯỜI NGU:
Người ngu không biết gian ngay
Người ngu lẫn lộn ban ngày ban đêm.
Người ngu ân oán hay quên
Người ngu thường thích những tên nịnh thần!

8 – NGƯỜI KHÔN:
Người khôn lợi dụng xa gần
Người khôn phân định cái cần cái không .
Người khôn biết cách kể công
Người khôn tính việc vượt sông khi cần.

Gs – Vs Lương Ngọc Huỳnh.