Các điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Người thất nghiệp được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp khi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

Người thất nghiệp được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ 3 điều kiện dưới đây.

– Người thất nghiệp đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật

– Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật

bhtn

– Chưa tìm việc làm sau 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với trung tâm giới thiệu việc làm theo quy định (ngày thứ nhất trong 15 ngày là ngày ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp, tính theo ngày làm việc).

Ngày làm việc áp dụng cho tất cả các trường hợp là ngày làm việc từ ngày thứ hai đến hết ngày thứ sáu hằng tuần.

Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

– Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

– Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp, về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động phải nộp đầy đủ hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với trung tâm giới thiệu việc làm.

Thời điểm hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

Người thất nghiệp khi có đủ điều kiện nêu trên được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ ngày thứ 16 tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với trung tâm giới thiệu việc làm.

Đăng ký thất nghiệp:

Trong thời hạn 7 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, người lao động phải trực tiếp đến trung tâm giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp (ngày thứ nhất trong thời hạn 7 ngày là ngày làm việc ngay sau ngày người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc).

Cục Việc làm
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội