Cách kinh doanh hiệu quả qua mạng xã hội Facebook

Blue Diamond trẻ Nguyễn Ngọc Nam Phương chia sẻ về cách kinh doanh hiệu quả qua mạng xã hội Facebook đã ứng dụng qua thực tế.
https://www.youtube.com/watch?v=3Y0qmqSd3eQ