10 Điều Phật Dạy Về Cách Chọn Bạn
Tâm linh
Olivier Goldsmith từng nói: “Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng”. 10 điều Phật dạy về các loại bạn xấu cần tránh sẽ giúp đọc giả “chọn bạn mà chơi”. Trên đây chỉ là một ví dụ cho định nghĩa về tình bạn, …