2 kiểu người dễ thành công nhất
Kiến thức
Thế gian này có hai loại người dễ có được thành công nhất, một là kẻ dại khờ, hai là kẻ ngông cuồng. Kẻ dại khờ luôn tin, còn kẻ ngông cuồng luôn làm. 1, Có người hỏi bác nông dân: “Đã trồng lúa mì chưa?” Bác nông dân đáp: …