Khéo tu khẩu nghiệp, để phước đời sau- Miệng ăn nói nghiệt ngã bao nhiêu thì vận mệnh nghiệt ngã bấy nhiêu
Giáo dục
Thường người ta rất dễ phạm phải nghiệp khẩu (cái miệng nói những lời tạo nghiệp). Vận mệnh của một người tốt hay không tốt, có thể nhìn từ cái miệng của họ có hay không có khẩu đức (những lời nói có hậu đức) thì biết. Cho nên tu …